Program

Ulusal Çerçeve Programı tekrar eden bir yapıdır. KALEV Ortaokulu özgün programında kazanımlar çerçevesinde, bütüncül yaklaşımla farkındalıklı öğrenmeyi sağlayacak özgün ders planlarıyla, bilgiyi içselleştirme, muhakeme etme, yaratıcı-eleştirel düşünme, analiz-sentez, mantıksal çıkarım yapmayı ve etkili iletişim kurma yeterliliklerini hedefleyen bir bakış açısı geliştirilmektedir.

Öğrenme bir süreçtir. Ortaokul eğitimi boyunca fen okuryazarlığı, matematik okuryazarlığı ve okuma becerileri düşünülerek yapılandırılan eğitim programımızda, öğrenme gerçekleşirken çocukların analitik düşünme, karmaşık problem çözme, eleştirel düşünme, analiz etme ve yaratıcılıkları da gelişmektedir.

Verdiğimiz eğitimin niteliğinin 21.yüzyıl ortalarındaki insan yaşamının kalitesini belirleyeceği bilinciyle yapılandırılan programımızda; çocukların yaratıcılık, özgünlük, teknolojiyi etkin kullanma, hızlı karar verme, liderlik, eleştirel düşünme, üretme, problem çözme, esnek olma, girişimci olma gibi çeşitli yaşam becerilerine sahip olması gerektiği göz önüne alınır.

Ortaokul programımız akademik kazanımların yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri, kulüp çalışmaları, geziler, branş dersleri ve proje tabanlı çalışmalarla desteklenir.

Çocukların yaşam becerilerini kazandığı okul ortamı içinde hem sınıf öğretmenleri hem de koçları / süpervizörleri onlara destek vermektedir. 

Ülkemizde var olan sınav gerçeğini kabul ederek, sağlam bir altyapı ile ortaokulu iki farklı süreç olarak planlarız. 

5. ve 6. sınıflarda kalıcı öğrenmeyi gerçekleştiren tüm basamaklar tamamlanır. Çocukların hem kendilerini tanıma yolculuğuna eşlik eder hem de sınava hazırlık sürecinin ilk basamağını tamamlamış oluruz. Bilişsel kazanımların takibi açısından sonuç odaklı sınavların yanında çocuklar Türkiye geneli yapılan deneme sınavlarına katılırlar. Sonuçlar öğretmenleri tarafından takip edilir ve değerlendirilir. Haftalık ders programında yer alan etüt çalışmaları ile eksik kalan alanlarda tekrarlar veya soru çözümleri gerçekleştirilir. Bu sınav takibinin yanı sıra çocukların kendi belirledikleri problemlere çözüm üretmelerine olanak sağlamak amacıyla proje çalışmalarını yürütmelerine olanak sağlayacak ortamlar sağlanarak onların sistematik içinde çalışmalarına rehberlik edilir. 

7. ve 8. sınıflarda, 8. sınıfın sonunda girecekleri lise giriş sınavına hazırlık için ihtiyaç duyulan çalışmalar hız kazanır. Ders saatleri planlaması, ders programında yer alan etüt çalışma sistematiği, haftalık uygulanan deneme sınavları, hafta sonu destekleyici kurslar, soru çözüm saatleri, artan sayıda Türkiye geneli deneme sınavları ve sınava yönelik rehberlik çalışmaları ile çocukların bireysel hedeflerine göre ilerlemeleri ve sınava hazırlık aşamaları tamamlanmış olur.

Türkçe: Anadilin düzgün ve etkin kullanılması aynı zamanda 21. yy. okur-yazarlık becerileri (görsel, bilgi, dijital okur yazarlık vb.) eğitimin temelini oluşturur. 

Çocukların Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanabilmelerine yönelik okuma-anlama, dil anlatım, yazma, noktalama, dil bilgisi çalışmaları yapmaları, görsel okuma, akıl yürütme, muhakeme, iletişim, topluluk önünde konuşma ve sunum yapma, eleştirel düşünme / yaratıcı düşünme, çıkarım yapmaları, bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama, sorgulama ve zihinde yapılandırma becerilerini geliştirmeleri hedeflenir.

Matematik: Matematiğin sadece bir ders olmadığı, yaşamın içinde iletişimi sağlayan bir dil olduğunu göstermek amacıyla matematik programı uygulanır. Matematiksel düşünmenin, problem çözme, analiz etme, işlem yapma, eleştirel düşünme, çıkarım yapma becerilerinin gelişimini sağlayacak günlük yaşamla ilişkilendirilmiş örneklerin yer aldığı ders tasarımları hazırlanır. Bu ders tasarımlarında ihtiyaca göre teknolojik araçlar derslerimizde kullanılır.  

Fen Bilimleri: Birey olarak, eğitim-öğretim sürecinin içine aktif katılma, gözlem, deney, araştırma ve inceleme yapma, günlük yaşamla ilişkilendirme, problem çözme becerilerini geliştirmeyi hedefleriz. Bu hedefler doğrultusunda Fen Bilimleri dersi öğretim programı kapsamında çevre, yer bilimi konularının doğasına uygun yaklaşımlar ile deneyler gerçekleştirilir. Bilimsel süreç ile bilgi ve beceriler kazandırılır. Derslerimizde, probleme dayalı öğretim yöntemi, proje tabanlı öğretim yöntemi, örnek olaya dayalı öğretim yöntemi, rol oynama, drama teknikleri ile tam öğrenme sürecini tamamlarız. 

Sosyal Bilgiler: Sosyal Bilgiler ve İnkılap Tarihi dersinde çocuklarımızın başta Atatürkçü Düşünce Sistemini içselleştirebilmiş, sorgulayıcı, ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlı birer vatandaş olarak yetişmelerine eşlik ederiz. Sosyal Bilgiler dersini eğlenceli hale getirmek için drama ve oyunlara yer verir, fikir tartışması ve araştırmaya teşvik ederiz. Gerçekçi, güncel hayatımızdan ilişkilendirilerek, örneklendirilerek ders tasarımları hazırlanır. 

Çocuklarımızın LGS hazırlık sürecini desteklemek amacıyla harita okuryazarlığı ve medya okuryazarlığı becerilerini geliştiren, kavram bilgilerini artıran çalışmalara önem verilir. KALEV Okullarında Sosyal Bilgiler çocuk merkezlidir. “Çocukların Gözünden Sosyal Bilgiler” anlayışından yola çıkarak dersle ilgili görüşleri, geri bildirimleri, dersteki verimlilikleri dikkate alınır. Her çocuğun keyif alarak ve isteyerek en etkin biçimde derse katılması hedeflenir.

Çocuklara Koçluk / Mentorluk ve Süpervizyon 

• Her çocuğa bir danışman öğretmen
• Rutin devam eden haftalık görüşme
• Her yıl için belirlenmiş öğrenme hedefleri
• Hedefler için eylem adımları
• Bu adımlar çerçevesinde hazırlanmış projeler
• Takip ve değerlendirme