KVKK Aydınlatma Metni

KALEV Eğitim Yatırımları A.Ş. (bundan sonra KALEV olarak anılacaktır) kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Bu bilgilendirme metni ile amacımız, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en doğru şekilde bilgilendirmektir.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak KALEV tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

KALEV, ilgili mevzuat kapsamında, faaliyetleri ile ilgili hizmetlerinin verilebilmesi için hizmetle ilgili işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi amacıyla kişisel verilerinizi işleyecektir.

KALEV tarafından sunulan tüm ürün ve hizmetlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, iş başvuruları, sözleşme müzakereleri, kurulması ve gereğinin yerine getirilmesi; yatırımcılar için uygun ürün ve hizmetlerin belirlenmesi, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları mevzuatı başta olmak üzere resmi kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, ilgili kişiye sağlanan servislerin iyileşmesi, daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, ilgili kişiye özelleştirilmiş hizmetler ve ürünler geliştirilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi amacıyla kişisel veriler işlenmektedir.

İşlenen kişisel verileriniz, iletişim kurulabilmesi,
KALEV ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi, çözüm ortağı/tedarikçi sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki uyum süreci, mali işlerin yürütülmesi,
KALEV insan kaynakları politikalarının yürütülmesi amacı doğrultusunda; kurum politikalarına uygun şekilde insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması,
amaçları ile 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlar dahilinde işlenecektir.

c) Veri Aktarımı

İşlenen kişisel verileriniz; mevzuat tarafından aktarılması gerekli kurum ve kuruluşlar ile yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; kanunen yetkili kamu kurumlarına, KALEV’ın faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, mevzuatın izin verdiği işbirliği yaptığı anlaşmalı kuruluşlara 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz mobil veya dijital uygulamalar, sosyal medya, çağrı merkezi, internet sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, Kurumumuza yapılan yazılı/dijital başvurular, KALEV ’in sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği kanallar aracılığıyla toplanıp yasal süresi boyunca saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz 6698 s. Kanun ve ilgili hukuki düzenlemelere, Kurumumuz ile akdetmiş olduğunuz sözleşmelere ve diğer hukuki düzenlemelere dayanılarak işlenmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle KALEV’e iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, KALEV tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.
6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği yöntemlerle KALEV’e iletebilirsiniz.

Bu çerçevede KALEV’e 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usül aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; veri sahibi başvuru formunu doldurup elektronik imza ile imzalayarak, KEP ile ya da formun imzalı bir nüshasını Kalev İlkokulu Atatürk mah. Ataşehir Blv. No:23/C Ataşehir / İST adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilirsiniz.

Veri sahibi başvuru formu indirmek için tıklayınız.