KALEV Okullarında Akademik Süreçler

KALEV Okullarında erken çocukluktan itibaren uygulanan yeni nesil eğitim yaklaşımımız, verdiğimiz eğitimin niteliğinin 21.yüzyıl ortalarındaki insan yaşamının niteliğini belirleyeceği bilinciyle yapılandırılmıştır.

• Etkili ve anlamlı öğrenmede disiplinler üstü öğretimin önemine inanıyor,
• Milli Eğitim Temel Programını esas alarak,
• Farklı disiplinlerde (Türkçe, görsel sanatlar, fen ve teknoloji, müzik, rehberlik, yabancı dil) yapılan etkinlikleri birbirini tamamlayıcı nitelikte planlıyor,
• Uluslararası kabul görmüş yetkinlik/kazanım temalarına ve Maarif Geleneği’ ne göre uyarlayarak «Fark Yaratan Bireyler» yetiştirmeyi hedefliyoruz…

Öğrenme birden fazla boyuttan oluşur.  Bunlar “Bilişsel, Duyuşsal ve Sosyal” boyutlardır diyebiliriz.  Sosyal Duygusal Alan, Akademik Alan, Dil Alan ve Fiziksel Motor Alan… Özet olarak Akademik Alan öğrenmedeki alanlardan sadece bir tanesidir, diğer alanlar tamamlanmaz ise tam bir öğrenmeden bahsedemeyiz.

Ülkemizde “Akademik Okul” kavramı ne yazık ki yanlış yerleşmiş bir kavramdır. “Akademik Okul” kazanımlar çerçevesinde, bütüncül yaklaşımla öğrenmeyi hedeflemektir. Ülkemizde ana hatları ile belirlenen Milli Eğitim Programı her okul tarafından uygulanmaktadır. Test tekniğini esas almaktan ziyade  esas dikkat edilecek ve ayrışacak nokta akademik eğitimde farklı programlar, teknikler, yöntemleri kullanarak hareket etmektir.

KALEV Okulları olarak “Akademik Eğitimin” önemine inanıyor, farklılaştırılmış program, yöntem ve tekniklerimizle her çocuğunun gelişimsel sürecine katkıda bulunmayı önemsiyoruz.

Etkili bir öğrenmeden bahsedebilmek için, öğrenme ortamlarında ve eğitim programlarında tüm alanların dengeli ve gerektiği kadar gözetilmesi ve tasarlanması gerekir.  

Her çocuk gelişim evrelerinden farklı zaman ve farklı hızda geçer.  Bu nedenle öğrenme ortamlarının çocuğun gelişim evrelerini gözetmesi ve bireysel planlanması gerekir. 

Okul Öncesi ve İlkokul eğitimi, çocuğun gelişiminin hedeflendiği ve izlendiği dönemdir.  Çocukların, belirlenen kazanım ve becerileri öğrenebilmesi, belli bir bilişsel olgunluğa erişmesi ile mümkündür. Zamanından önce zorlamak öğrenme hazzını kaybetmesine neden olabilir. Çocukların olgunlaşma ve hazırbulunuşluk düzeyleri dikkate alınarak hazırlanan programda akademik becerilerin öğrenilmesi kolaylaşmaktadır.

KALEV Okullarında ezbersiz, yaparak-yaşayarak öğrenme anlayışına uygun, çocukların öğrendiklerini pekiştirerek kavramalarını sağlayan, farklı eğitim-öğretim yöntem ve teknikleriyle zenginleştirilmiş sarmal program uygulanır.